Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Targmna. xarisxianad, swrafad, xelmisawvdom fasSi

Targmna. xarisxianad, swrafad, xelmisawvdom fasSi

maisi 21, 2018
GEO691416
gTavazobT profesionalur Targmnas:
1) rusulidan qarTul enaze da piriqiT;
2) inglisuridan qarTul enaze da piriqiT;
3) inglisuridan rusul enaze da piriqiT.
Targmnis mravalwliani gamocdileba. fasi SeTanxmebiT, teqstis sirTulidan da vadebidan gamomdinare
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
servisi, momsaxureba >> Targmna
gancxadebebi 30001 - 30030 sul 31205

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq