Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
iyideba avtomanqanis portatuli naTura perenoska fanari indikatori 12V, magnitiT grZeli kabeliT axali
  • iyideba avtomanqanis portatuli naTura perenoska fanari indikatori 12V, magnitiT grZeli kabeliT axali
  • iyideba avtomanqanis portatuli naTura perenoska fanari indikatori 12V, magnitiT grZeli kabeliT axali
  • iyideba avtomanqanis portatuli naTura perenoska fanari indikatori 12V, magnitiT grZeli kabeliT axali

iyideba avtomanqanis portatuli naTura perenoska fanari indikatori 12V, magnitiT grZeli kabeliT axali

ivlisi 14, 2019
GEO1124518
iyideba avtomobilis / avto manqanis fanari, portatuli naTura (perenoska 12V / 12-voltiani), magnitiT da grZeli kabeliT avtomobilisTvis / avtomanqanisTvis, kargi xarisxis, absoluturad axali (uxmari). aseve naTura SeiZleba gamoyenebuli iqnas indikatorad, rogorc manqanis eleqtroqselis Zabvis maCvenebeli da zaJiganiis regulirebis dros.
sabWoTa kavSiris dros warmoebulia ruseTSi / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union).
fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
kontaqti :
  • tipi : farebi /saburavebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 161 - 182 sul 182

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq