Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba
 • avtobusiT momsaxureba

avtobusiT momsaxureba

dekemberi 18, 2019
GEO1119167
avtobusi qiravdeba mZRoliT. movemsaxurebi nebismieri mimarTulebiT msurvelebs, (turistebs) rogorc adgilze aseve evropis qveynebSi. avtobusi aris idealur mdgomareobaSi, muSaobs yvelaferi kargad, aqvs kargi kondicioneri, WI-FI. DVD - TV. aris 50 kaciani. evro 3.
damikavSirdiT: t. 599143345 goCa.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : Tuning
 • brendi : Mercedes
 • nimuSi : O403
 • gamoSvebis weli : 2004
 • garbeni : 460000km
 • sawvavis tipi : dizeli
 • feri : TeTri
 • saloni : qsovili
 • gadacemaTa kolofi : meqanikuri
 • karebis raodenoba : 2
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, luqi, centraluri saketi, navigacia, meqanikuri kondicioneri, klimatkontroli, radio CD, radio MP3, DVD player, eleqtro sarkeebi, GPS, niSnebi swori parkirebisaTvis
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : gaweva, farebi nisliani amindebisaTvis, ABS, siCqaris kontroli, signalizacia, airbegebi, ESP, saburavebis wnevis kontroli
 • sxvadasxva mowyobilobebi : Tuningi, saburavebi SenadnobebiT damatebuli, misabmeli, wvimis sensorebi, avto farebi
ruqis naxva
gancxadebebi 241 - 270 sul 570

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq