Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
avtobusis qiraoba dakveTa gaqiraveba mogzauroba SekveTa av
  • avtobusis qiraoba dakveTa gaqiraveba mogzauroba SekveTa av

avtobusis qiraoba dakveTa gaqiraveba mogzauroba SekveTa av

oqtomberi 10, 2019
GEO867389
qoravdeba avtobusebi gvyavs 35 52 55 adgiliani komfortuli Avtobusebi
+995 597449964
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • tipi : minibusi
  • gamoSvebis weli : 2004
  • garbeni : 440km
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 361 - 390 sul 732

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq