Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964
 • avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964

avtomanqanis gaqiraveba +995 574 470049. +995593250964

oqtomberi 09, 2019
GEO1215424
qiravdeba komfortuli VOLKVAGEN PASAT benzini . avtomanqana gankuTvnilia 4+1 mgzavrze. kondicioneriT, kargi saburavebiT. usafrTxoebis RvedebiT. momsaxureba baTumSi. aseve mTeli saqarTveloSi. rogorc turistul saagentoebze aseve fizikur da iuridiul pirebze.(manqana aris baTumSi,magram SesaZlebelia yvelgan wasvla momsaxurebis mxriv . . fasi SeTanxmebiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : sedani
 • brendi : Volkswagen
 • gamoSvebis weli : 2006
 • garbeni : 196000km
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 331 - 360 sul 732

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq