Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba
55lari

qiravdeba

noemberi 19, 2019
GEO1334989
qiravdebatoiota priusi dRiurad 55 lari
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : sedani
 • brendi : Toyota
 • nimuSi : prius
 • gamoSvebis weli : 2008
 • garbeni : 25000km
 • sawvavis tipi : hibridi
 • feri : Savi
 • saloni : qsovili
 • salonis feri : nacrisferi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • karebis raodenoba : 5/4
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, centraluri saketi, klimatkontroli, radio MP3, eleqtro sarkeebi
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : airbegebi
ruqis naxva
gancxadebebi 241 - 270 sul 817

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq