Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
 • turizmi saqarTveloSi
1lari

turizmi saqarTveloSi

maisi 13, 2019
GEO1167501
turebi saqarTveloSi vsaubrob inglisurad, rusulad,da karTulad.mogemsaxurebiT sakuTari avtomobiliT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : sedani
 • brendi : Volkswagen
 • gamoSvebis weli : 2007
 • garbeni : 8500km
 • sawvavis tipi : dizeli
 • feri : muqi nacrisferi
 • saloni : qsovili
 • salonis feri : Savi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • karebis raodenoba : 5/4
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 321 - 360 sul 922

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq