Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sida qarTli >> kaspi
saswrafod iyideba avtomanqana
 • saswrafod iyideba avtomanqana
 • saswrafod iyideba avtomanqana

saswrafod iyideba avtomanqana

noemberi 06, 2018
GEO272791
saswrafod iyideba opelis jipi.SesaZlebelia ganvadebiT da gadaricxviT.manqana Zalian karg mdgomareobaSia
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : jipi, 4x4
 • brendi : Opel
 • nimuSi : frontera
 • gamoSvebis weli : 1995
 • sawvavis tipi : benzini
 • feri : mwvane
 • saloni : qsovili
 • salonis feri : nacrisferi
 • gadacemaTa kolofi : meqanikuri
 • mgdomareoba : kargi
 • karebis raodenoba : 5/4
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : luqi, centraluri saketi, radio MP3, DVD player
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : 4 wamyvani Tvali, airbegebi
 • sxvadasxva mowyobilobebi : aramweveli
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 91 - 120 sul 302

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq