Top

reklama

Iyideba aprilia125
1 800lari

Iyideba aprilia125

ianvari 19, 2018
GEO1184548
Sastrafot vyidi aprilia125 araferi ar sjirs mxolot garedan unda xelis shevleba matori sul axalia gareta plasmasebic magvs dasayenebelia 2 pakrishkasac vayoleb 1800 vafaseb sheidzleba molaparakeba damikavshirdit 551042973 goga
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • tipi : sportuli
  • brendi : Aprilia
  • nimuSi : G
  • gamoSvebis weli : 2003
  • gaweva : 125cc
  • garbeni : 25856km
  • fiskaluri SesaZlebloba : 551c.
  • sawvavis tipi : benzini 4-stroke?? 4 iani Zravi
  • feri : Savi
  • usafrTxoebis mowyobilobebi : ABS
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 41 - 49 sul 49

reklama

X