Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964
 • avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964

avtomobilebis gaqiraveba, +995 574 470049. +995593250964

Tebervali 10, 2020
GEO1216011
qiravdeba komfortuli jipi VOLVO X C-90 benztini. avtomanqana sargeblobs sruli dazRveviT. avtomanqana gankuTvnilia 6+1 mgzavrze. kondicioneriT, kargi saburavebiT. usafrTxoebis RvedebiT. momsaxureba baTumSi. aseve mTeli saqarTveloSi. rogorc turistul saagentoebze aseve fizikur da iuridiul pirebze. (manqana aris baTumSi,magram SesaZlebelia yvelgan wasvla momsaxurebis mxriv dRe-Ramis nebismier dros. rogorc mZRoliT aseve mZRolis gareSe. fasi SeTanxmebiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : jipi, 4x4
 • brendi : Volvo
 • gamoSvebis weli : 2004
 • garbeni : 198000km
 • fiskaluri SesaZlebloba : 3c.
 • sawvavis tipi : benzini
 • saloni : tyavi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, luqi, centraluri saketi, meqanikuri kondicioneri, klimatkontroli, radio CD, radio K7, savarZlebis gaTboba
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : 4 wamyvani Tvali, farebi nisliani amindebisaTvis, ABS
manqanebis qiraoba, gaqiraveba
gancxadebebi 3421 - 3450 sul 33257

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq