Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vakansia sanitris (damlageblis) poziciaze
600lari

vakansia sanitris (damlageblis) poziciaze

noemberi 14, 2019
GEO1331168
stomatologiis klinika unidenti acxadebs vakansias sanitris (damlageblis) poziciaze.
samuSao ganrigi: orSabaTidan SabaTis CaTvliT 09:00-20:30 (naklebad datvirTuli samuSao grafikiT).
xelfasi - xelze misaRebi 600 lari.
dagvikavSirdiT: 294 03 94; info@unident.ge
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
gancxadebebi 541 - 570 sul 2349

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq