Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Vimushaveb xelosnad
20lari

Vimushaveb xelosnad

ianvari 26, 2019
GEO1277542
Var 29clis vimushaveb saojaxo avejis amcyoblad makvs chemi samushao iaragebi vimushaveb gamodzaxebitac mesachiroeba samsaxuri sascrafod rac ki shedis mushis poziciaze yvelaferi pianinos atana valeri
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : > 10 weli
  • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 521 - 560 sul 4726

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq