Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
mZRoli
1 000€ 3 268.94lari

mZRoli

ivlisi 02, 2018
GEO72029
var EU moqalaqe.maqvs gamocdileba mZRolis da samSeneblo saqmianobebSi,vflob bulgarul,rusul, polonur da inglisur enebs,SemiZlia tvirTis gatana Tqveni satvirTo avtomanqaniT evropis nebismier qveyanaSi
kontaqti :
 • sqesi : mamakaci
 • ganaTleba : saSualo
 • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
 • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
 • seqtorebi : transporti da lojistika
 • pozicia : momsaxureba / servisi
 • mobiloba : saerTaSoriso
 • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : aranairi vada
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, mokle vadiani kontraqti, xelSekruleba, sezonuri
 • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi, naxevari ganakveTi
 • avtomanqanis marTvis mowmoba : motocikleti, msubuqi avtomanqana, satvirTo avtomanqana
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 91 - 120 sul 3279

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq