Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb samsaxurs

veZeb samsaxurs

ivlisi 25, 2020
GEO1362429
Vedzeb samsaxurs.vimushaveb dzidzad,moxucis momvlelad,ojaxshi damxmared.damikavshirdit realurad mqvia nana
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : > 10 weli
  • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
  • dabadebis weli : 1976-05-30
gancxadebebi 2371 - 2400 sul 2581

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq