Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimuSaveb ZiZad
500lari

vimuSaveb ZiZad

seqtemberi 11, 2019
GEO1321831
vimuSaveb ZiZad.waviyvan (moviyvan)Tqvens Svils naRSi (skolaSi)davexmarebi gakveTilebis momzadebaSi.var umarlesi ganaTlebiT da Sesabamisi gamocdolileba maqvs.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : qali
 • ganaTleba : bakalavriati
 • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde
 • amJamindeli mdgomareoba : samuSaos maZiebeli
 • seqtorebi : adamianuri resursebi
 • pozicia : sxva
 • mobiloba : erovnuli
 • gafrTxileba samsaxuridan wasvlis Taobaze : SeTanxmebiT
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
 • sasurveli samuSao saaTebi : dRisiT
 • dabadebis weli : 1965-05-19
 • samuSao gamocdileba

  ateesi

  ufrosi

  cvlis inJineri

  kompania : telekomi

  marjaniSvili

  telekomunikaciebi/telefoni/operatori

  noemberi, 1993

  ivlisi, 2006

 • enebi

  rusuli

  maRali

airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 571 - 600 sul 2402

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq