Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimuSaveb mzareulis damxmareT an movuvli moxucs

vimuSaveb mzareulis damxmareT an movuvli moxucs

Tebervali 18, 2019
GEO1282235
vimuSaveb mzareulis damxmareT an movuvli moxucs informaciisTvis gTxovT damikavSirdeT 557 24 96 82 ina
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde
  • amJamindeli mdgomareoba : dasaqmebuli
  • dabadebis weli : 1977-09-27
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 2161 - 2200 sul 3068

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq