Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!
 • daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!
 • daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!
 • daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!
 • daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!
 • daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!

daisveneT magnituri qviSis ulamazes sanapiroze grigoleTSi!

agvisto 14, 2019
GEO1230361
grigoleTSi zRvasTan axlos qiravdeba oTaxebi SeRavaTian fasad.
msurvelebi dagvikavSirdiT nomerze: 599 74 72 11
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 300m²
 • miwa : 300m²
 • oTaxebis raodenoba : 10
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, veranda, sardafi, sxveni, baRi, xexilis baRi, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia, Sida telefoni, DIGICODE
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, maRaziebi, zRva
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 120 sul 247

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq