Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
 • saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.
10lari

saojaxo sastumro „binuli“ 3 da 4-5 adgiliani nomrebi.

agvisto 27, 2019
GEO1305395
1. 3 adgiliani nomeri sakuTari abazaniT-3 nomeri
2. 4-5 adgiliani nomeri sakuTari abazaniT, samzareuloTi da televizoriT-1 nomeri
saojaxo sastumro „binuli“ mdebareobs q. qobuleTSi rusTavelis q.171-Si zRvidan daSorebuli 300-400 metriT, midebared aris supermarketi, kvebisa da momsaxurebis obieqtebi, keTilmowyobili wina da ukana ezoTi, sadac ganTavsebulia samwvade buxari saWiro inventariT, Tone, kalaTburTis saTamaSo fariT, sabavSvo saqanelebiT da hamakiT, 3 keTilmowyobili fanCaturiT, avtomanqanebisaTvis sazogadoebrivi parkirebis adgilebiT
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 300m²
 • miwa : 400m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 4
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 4
 • xelmisawvdomia : 2019-06-22
 • mweveli : ara
 • Sinauri cxovelebi : ara
 • keTilmowyoba : parkingi, terasa, buxari, baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : keTilmowyobili samzareulo, macivari, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva, mdinare
gancxadebebi 31 - 60 sul 247

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq