Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Ojaxis ceqmna

Ojaxis ceqmna

ianvari 13, 2019
GEO1264165
Mqvia gocha var 42 clis vcxovrob tbilischi var dasaojaxebeli var dasaqmebuli gaviwnob mandilosans 50 clamde ojaxis ceqmnis miznit mxolod seriozuli qalbatonebma momceros 577 56 84 56 cemexmianet .
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 441 - 480 sul 623

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq