Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gamarjobaT. vcxovrob evropaSi, var fotografi. minda gavicno qarTveli gogo 18 dan 25 wlamde.

gamarjobaT. vcxovrob evropaSi, var fotografi. minda gavicno qarTveli gogo 18 dan 25 wlamde.

agvisto 25, 2020
GEO1044849
gamarjobaT. vcxovrob evropaSi, var warmatebuli fotografi. minda gavicno qarTveli gogo 18 dan 25 wlamde. aucileblad unda iyos susti da fotogenuri, aseve Tfili da mosiyvarule, ara nervozuli da problematuri. sasurvelia iyos fotoxeovnebis moyvaruli. urTierT simpatiis da survilis SemTxvevaSi wamoviyvan evropaSi sacxovreblad. irakli. skype: ikaika8383
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 788

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq