Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
gavicnob mandilosans

gavicnob mandilosans

maisi 09, 2019
GEO1297210
privetebi minda gavicno sufta carsulis mqone tbili da mosiyvarule gogona ojaxis sheqmnis miznit 25 dan 35 clamde var 39 clis janmrteli mamakaci damireket da danarcheni piradad gavisaubrot 568 77 04 80
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 24 sul 24

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq