Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iandeqs taqsis mZRoli

iandeqs taqsis mZRoli

ianvari 23, 2021
GEO1363895
vakansia “Yandex Taxi” -Si.
“iandeqs taqsi” tel: 597037341.
moTxovnebi: Tqven unda gyavdeT manqana da telefoni samuSaod. dagexmarebiT aifonze da androidze registraciaSi iandeqs taqsis servisSi.
pirobebi
•Tavisufali grafiki
• saSualod dReSi 60-80 lari.
• 23 TeTri fasdakleba sawvavze
• Ge-Energy kompaniaSi 30-40 % fasdaklrba zeTis Secvlaze
• ufaso interneti da zarebi.
darekeT: 597 03 74 41
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : transporti da lojistika
  • pozicia : mZRoli/damtarebeli
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana
dasaqmeba, samuSao >> vakansia
gancxadebebi 4021 - 4050 sul 36236

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq