Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
iyideba bina baTumSi !
 • iyideba bina baTumSi !
 • iyideba bina baTumSi !
 • iyideba bina baTumSi !
 • iyideba bina baTumSi !
44 500$ 130 164.10lari

iyideba bina baTumSi !

aprili 04, 2019
GEO1041950
iyideba 3-oTaxiani bina,2 saZinebliT, misamarTi:aslan abaSiZis 7.vilmartTan axlos.
nawilobriv avejiT, gazqura, cxeli wyali, ubani wynari.

+ 995 599 50 40 50 levani
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 90m²
 • miwa : 90m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, supermarketi, zRva, tba
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 19761 - 19800 sul 35817

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq