Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba komerciuli farTi vakeSi
20 000$ 59 402.98lari

iyideba komerciuli farTi vakeSi

agvisto 13, 2019
GEO1315561
iyideba WavWavaZis gamzirze 20 kv.m komerciuli farTi. I sarTulze 4 -ianSi. rkinis kariT. amJamad gaqiravebulia. sawyisi fasi 20000$. 599746475
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : komerciuli farTi
  • farTobi : 20m²
  • oTaxebis raodenoba : 1
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 3361 - 3390 sul 37891

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq