Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba nakveTi q.onSi
50$ 148.52lari

iyideba nakveTi q.onSi

agvisto 26, 2019
GEO1318214
iyideba nakveTi 1 kvadratuli m 50$
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : Land
  • miwa : 200m²
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 20251 - 20280 sul 31205

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq