Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba saxli sofel muxranSi
 • iyideba saxli sofel muxranSi
 • iyideba saxli sofel muxranSi
 • iyideba saxli sofel muxranSi
 • iyideba saxli sofel muxranSi
 • iyideba saxli sofel muxranSi
40 000$ 118 805.96lari

iyideba saxli sofel muxranSi

Tebervali 14, 2019
GEO1208847
xexilis baRiT 500m2. saxli 100m2. ezo 150m2. mudmivi wyliT. mansardiT. T; 568572992 fasi 40000$.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 750m²
 • oTaxebis raodenoba : 5
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, aivani, veranda, sardafi, sxveni, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
 • pirobebi : interneti, wifi (ukabelo interneti)
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 13651 - 13680 sul 37891

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq