Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.
 • qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.
 • qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.
 • qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.
 • qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.
700$ 2 233.04lari

qiravdeba sololakSi keTilmowyobili kerZo saxli,centraluri gaTbobiT,uzrunvelyofili teqnikiTda avejiT.

noemberi 18, 2018
GEO1264479
qiravdeba sololakSi sergo mesxis q.10/9, keTilmowyobili kerZo saxli,100 kvadratuli metri,centraluri gaTbobiT,2 saZinebliT,uzrunvelyofili teqnikiT da avejiT,sasiamovno xediT turistebisTvis.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 100m²
 • miwa : 100m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : aivani
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti
gancxadebebi 31 - 60 sul 140

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq