Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina
 • misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina

misaReb fasad iyidba axal garemontebuli "Cexuri" bina

oqtomberi 17, 2019
GEO1329213
vazisubnis mesame mikroSi viydi , 3 oTaxian , axal garemontebul binas. me–6 sarTuli. survilisamebr binaSi rCeba aveji eleqtro teqnikasTan erTad. fasi SeTanxmebiT 593529663 579216750 Tamuna
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 69m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 2
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani, sardafi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
gancxadebebi 1171 - 1200 sul 7937

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq