Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
 • qiravdeba!
500$ 1 598.25lari

qiravdeba!

ianvari 20, 2019
GEO617871
qiravdeba 3oTaxiani bina baTumSi,qalaqis centrSi,luka asaTianis 43-45,bina12.bina aqvs 2 saZinebeli oTaxi,1 sastumro oTaxi,samzareulo da sasadilo oTaxi,2 aivani.10 sarTulian saxlSi 4 sarTulze.bina aris axalgaremontebuli,idealur mdgomareobaSi,1 wliT.fasi 500$ TveSi.binis farTobi 86kv.m. telefoni:595220094,.
kontaqti :
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 86m²
 • oTaxebis raodenoba : 3
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, aivani, SemoRobili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, televizori, sakabelo televizia
 • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, fosta, bankebi, policia, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, zRva
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 11251 - 11280 sul 34762

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq