Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba
500lari

qiravdeba

ivnisi 12, 2019
GEO1053846
qiravdeba 1 oTaxiani sufTa bina, Cexuri proeqti, gldanis VI mikro , meore sarTuli , avejiT, teqnikiT, cxeli wyliT, internetiT, telefoniT. samzareulo da saabazano axali garemontebulia. fasi 450 lari. winaswari gadaxdiT. 593 19 18 79 xaTuna. 555 29 48 48 nino
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 45m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 10081 - 10110 sul 37891

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq