Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
  • qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
  • qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
  • qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
  • qiravdeba bina baTumSi dRiurad.
  • qiravdeba bina baTumSi dRiurad.

qiravdeba bina baTumSi dRiurad.

ivlisi 18, 2019
GEO1310849
qiravdeba bina baTumSi dRiurad. fasi 50 lari. mis: baTumi afxazeTis quCa korpusi13 , bina 16.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 51m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gaqiraveba
gancxadebebi 23941 - 23970 sul 31205

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq