Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> saburTalo
qiravdeba bina saburTaloze!
 • qiravdeba bina saburTaloze!
 • qiravdeba bina saburTaloze!
 • qiravdeba bina saburTaloze!
 • qiravdeba bina saburTaloze!
270$ 799.31lari

qiravdeba bina saburTaloze!

ianvari 17, 2019
GEO1240758
qiravdeba bina saburTaloze, mickeviCis 14 nomerSi (yarstransgazis mimdebare), rogorc sacxovreblad aseve saofise farTad. axali garemontebuli, sufTa, cxeli wyliT, internetiT, gazis axali gamacxelebliT (boSi), axali kondicioneriT, gazis gamaTbobliT (rusuli gamaTbobeli), metalis fanjrebi, rkinis kari.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : bina
 • farTobi : 53m²
 • oTaxebis raodenoba : 2
 • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
 • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
 • keTilmowyoba : parkingi, lifti, sardafi
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, kondicioneri, interneti, wifi (ukabelo interneti)
 • samezoblo : sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sayasbo, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qonebis gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 33561 - 33600 sul 37596

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq