Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba saswrafod
 • qiravdeba saswrafod
40lari

qiravdeba saswrafod

ivnisi 12, 2019
GEO1303467
saswafod qiravdeba toiota priusi, hibridi, 2009 wliani, idealur mdgomareobaSi, gadasaxadi TveSi erTxel. (maqs-30kalendrul dReSi )
kontaqti :
 • tipi : sedani
 • brendi : Toyota
 • gamoSvebis weli : 2009
 • garbeni : 170000km
 • sawvavis tipi : hibridi
 • feri : Savi
 • saloni : qsovili
 • salonis feri : Savi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • karebis raodenoba : 4
airCie saukeTeso SemoTavazeba
manqanebis qiraoba, gaqiraveba
gancxadebebi 12811 - 12840 sul 34234

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq