Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiris gayofis mizniT viqiraveb.
150lari

qiris gayofis mizniT viqiraveb.

Tebervali 13, 2019
GEO1281285
qiris gayofis mizniT viqiraveb an Seuamxanagdebi . sasurvelia (didube. nadzaladevi an sarajiSvilis metroebTan axlos) gadavixdi 150 lars komunalurebis gaTvaliswinebiT. var dasaqmebuli da mowesrigebuli axalgazrda mamakaci. 📳+995 571 788882 badri
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 10m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
  • momavali Tanamosaxlis sqesi : mamakaci
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> Tanacxovreba
ruqis naxva
gancxadebebi 21201 - 21240 sul 35817

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq