Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qobuleTSi iyideba saxli
 • qobuleTSi iyideba saxli
 • qobuleTSi iyideba saxli
 • qobuleTSi iyideba saxli
 • qobuleTSi iyideba saxli
 • qobuleTSi iyideba saxli

qobuleTSi iyideba saxli

seqtemberi 13, 2019
GEO1304435
qobuleTSi iyideba beletaJi saxli 98 kv.m ,435kv.m ezoTi ( 2 saZinebliT , ) .fasi;46000 $ 577419353
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • uZravi qonebis tipi : saxli
 • farTobi : 90m²
 • miwa : 400m²
 • oTaxebis raodenoba : 4
 • keTilmowyoba : parkingi, aivani, terasa, veranda, buxari, sxveni, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
 • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori
 • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, zRva
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
gancxadebebi 29121 - 29160 sul 37596

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq