Top

reklama

komapania Happy Family  gTavazobT surogaciis da donaciis progaramebs
vaqiravebT nayinis manqanebs da vyidit fasze SevtanxmdebiT
  • vaqiravebT nayinis manqanebs da vyidit fasze SevtanxmdebiT
  • vaqiravebT nayinis manqanebs da vyidit fasze SevtanxmdebiT
  • vaqiravebT nayinis manqanebs da vyidit fasze SevtanxmdebiT
1lari

vaqiravebT nayinis manqanebs da vyidit fasze SevtanxmdebiT

noemberi 08, 2017
GEO1167956
gayinuli iogurti da rbili nayini vinaidan es aris erTi stepis modeli, SegiZliaT erTi saxis produqti mogvawodoT, xolo meqanikuri tumbiT, romelsac manqana aqvs, 80-90%es aris Zalian praqtikuli gamoyeneba eleqtromeqanikuri panelis wyalobiT, romelic saSualebas gaZlevT 250 servings (70 gr) SeasruloT.es aris macivari modeli. rbili nayini da gayinuli iogurti masala yovelTvis erTgvarovania miqseris formirebis wyalobiT, kompresori manqanaSia Aspera niSania.rogorc Cveni garemoSi mgrZnobelobis, maRali efeqturobis wylis kondensatorebi gamoiyeneba Cvens manqanebSi, romlebic amcireben wylisa da gazis raodenobas, romlebic gamoiyeneba garemosdacviTi standartebis Sesabamisad, 1.8 kvt energiis moxmareba, maT aqvT energiis moxmareba saklaso oTaxSi qvemoT.yinvis sistemebi, Tundac yvelaze cxeli amindi, igi miznad isaxavs uzrunvelyos, rom es aris swori temperatura.Musluk Sayısı 1
Üretim Kapasitesi 19 kg/h
Tipi Set Üstü
Üretim Sistemi Dişli sistem pompalı
Frozen yogurt ve Soft dondurma üretimi için kullanabileceğiniz set üstü bir modeldir.Tek musluklu bir model olduğundan tek çeşit ürün verebilirsiniz .Makinenin sahip olduğu dişli sistem pompa sayesinde %80-90 kabarma sağlanır.Elektromekanik paneli sayesinde kullanımı çok pratiktir.Saatte 250 porsiyon(70gr) servis yapmanıza olanak sağlar.Hava soğutmalı bir modeldir. Mikserli oluşu sayesinde soft dondurma ve Frozen Yogurt malzemeniz sürekli homojen halde kalır.Makinenin içinde bulunan kompresör Aspera markadır.Çevre duyarlılığımıza bir örnek olarak makinelerimizde yüksek verimli su kondenserleri kullanılmaktadır.Bu kondenserler çevre standarlarına uymak için kullanılan su ve gaz miktarını azaltır.1.8 kw’lık enerji tüketimi ile, sınıfının çok altında bir enerji tüketimine sahiptir.Soğutma sistemleri, en sıcak havalarda bile dondurmanın doğru ısıda olmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
GENEL BAKIŞ SOĞUTMA SİSTEMİ
Seri B Kompresör Sayısı 1 adet
Tipi Tek Musluk Kompresör Tipi Hermetic
Üretim Sistemi Dişli sistem pompalı Kompresör Markası Aspera
Üretim Kapasitesi 19kg/saatte Kompresör Modeli NT2192GK-ACSR
Musluk Sayısı 1 adet Kapasite 3560 BTU
Üst Hazne Sayısı 1 adet+9lt Kullanılan Gaz R404A
Ölçüler(yükseklik,en,derinlik) 815*460*690 mm
Ağırlık 110 kg ŞANZIMAN
Paket Ölçüleri 970*562*790 mm Motor Sayısı 1 adet
Paket Ağırlığı 125 kg Motor Markası Lafert
Silindir kapasitesi 1,7 lt Motor Tipi M80/A4E-4405(Lafert)
Merdane Tipi İnox
Mikser Seçeneği Standart
Kontrol Sistemi Elektromekanik
Güç Kaynağı 1Ph-220/240 V-50 Hz
Güç Tüketimi 1,8 kw tl.574010152 ibo
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 41 - 80 sul 157

reklama

kompleqsi-shmidtisairme