Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba eleqtro jagrisi-mtversasruti veterok-3 / Veterok-3 / Ветерок-3

iyideba eleqtro jagrisi-mtversasruti veterok-3 / Veterok-3 / Ветерок-3

ivnisi 23, 2019
GEO1142073
iyideba eleqtro jagrisi-mtversasruti veterok-3 / Veterok-3 / Ветерок-3, sabWoTa kavSiris dros gamoSvebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union). fasi SeTanxmebiT.
mob.: (555) 27 26 99
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 21 - 26 sul 26

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq