Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba mtversasruti Philips / filifs mtversasrutis gofrirebuli Slangi

iyideba mtversasruti Philips / filifs mtversasrutis gofrirebuli Slangi

ivnisi 12, 2019
GEO1171607
iyideba Philips-is / „filifs“-is mtversasrutis Slangi gofrirebuli / mtversasrutis gofrirebuli Slangi / mtversasrutis Philips / filifs Slangi, originali.
Slangis zomebi:
Slangis sigrZe - 210 sm;
mtversasrutTan dakavSirebis Slangis xvrelis gare diametri - 3.5 sm;
Slangis xvrelis gare diametri Tavebis (wverebis) mxridan - 3.0 sm.
fasi SeTanxmebiT. mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. mob.: (555) 27 26 99 / (+995 555) 27 26 99

Seesabameba Semdeg modelebs: FC6008/01 FC8202/01 FC8202/02 FC8202/03 FC8202/04 FC8202/99 FC8204/01 FC8204/02 FC8204/03 FC8206/01 FC8206/02 FC8207/01 FC8208/01 FC8208/02 FC8208/03 FC8209/01 FC8210/01 FC8212/01 FC8212/02 FC8212/03 FC8254/01 FC8254/02 FC8256/01 FC8257/01 FC8258/01 FC8260/01 FC8260/02 FC8261/01 FC8262/01 FC8262/02 FC8264/01 FC8264/02 FC8380/01 FC8381/01 FC8381/02 FC8382/01 FC8384/01 FC8386/01 FC8386/11 FC8388/02 FC8390/01 FC8390/02 FC8392/01 FC8394/01 FC8396/01 FC8396/02 FC8397/02 FC8400/01 FC8600/01 FC8601/01 FC8601/02 FC8601/03 FC8601/04 FC8601/05 FC8602/01 FC8602/02 FC8606/02 FC8606/03 FC8607/01 FC8608/01 FC8608/02 FC8608/03 FC8608/04 FC8608/05 FC8610/01 FC8611/01 FC8611/02 FC8612/01 FC8612/02 FC8613/01 FC8613/02 FC8614/01 FC8614/02 FC8615/01 FC8615/02 FC8615/03 FC8617/01 FC8617/02 FC8619/01 FC8620/01 FC8620/02 FC8620/03 HR8310/01 HR8331/01 HR8352/01 HR8352/02 HR8356/01 HR8356/02 HR8358/02 HR8360/02 HR8360/03 HR8361/01 HR8362/01 HR8364/02 HR8365/02 HR8368/01 HR8501/01 HR8502/01 HR8502/06 HR8503/01 HR8504/01 HR8505/01 HR8507/02 HR8507/09 HR8508/02 HR8508/16 HR8508/19 HR8514/01 HR8564/01 HR8564/11 HR8564/91 HR8566/01 HR8566/02 HR8566/05 HR8566/11 HR8566/12 HR8566/15 HR8566/19 HR8567/01 HR8567/02 HR8567/04 HR8567/09 HR8567/11 HR8567/12 HR8568/01 HR8568/02 HR8568/04 HR8568/09 HR8568/11 HR8568/12 HR8568/18 HR8568/19 HR8569/18 HR8570/12 HR8570/15 HR8570/38 HR8570/57 HR8571/15 HR8571/18 HR8572/11 HR8572/12 HR8572/18 HR8572/24 HR8572/28 HR8572/34 SK-FC8601.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 21 - 26 sul 26

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq