Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
saswrafod iyideba saxli quTaisSi
33 000$ 90 915.13lari

saswrafod iyideba saxli quTaisSi

ivnisi 16, 2018
GEO1225670
saswrafod iyideba izolirebuli orsarTuliani kerZo saxli 430 kvadratuli metri ezos farTiT. aluminis saxuravi, metaloplastmasis kar-fanjrebiT, abano-tualeti evroremontiT. xediT bagratis taZrisken, calke garaJiT, sardafiT da calke saTavsoebiT, talavrebiT. telefoni, interneti, gazi, Tbili wyali. reestrSi gatarebuli. SesaZlebelia sastumrod gakeTeba. sawyisi samuSaoebi Catarebulia. gverdiT ori sastumroa. fasi 33000$ Sesabamisi lari. SesaZlebelia nawil-nawil gadaxda. misamarTi: gelaTis q 94, tel: 571477272 malxazi. sasurvelia damikavSirdeT saRamos 8sT-dan
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 172m²
  • miwa : 430m²
  • oTaxebis raodenoba : 7
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
  • keTilmowyoba : parkingi, avtofarexi, sardafi, sxveni, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli
  • pirobebi : avejiT gawyobili, keTilmpowyobili samzareulo, macivari, Rumeli, mikrotalRovani Rumeli, gazqura, sarecxi manqana, interneti, wifi (ukabelo interneti), televizori, sakabelo arxebi
  • samezoblo : meria, municipaliteti, skola, sazogadoebrivi transporti, bankebi, sacxobi, sasursaTo, supermarketi, maRaziebi, mdinare
airCie saukeTeso SemoTavazeba
uZravi qoneba >> uZravi qonebis gayidva
ruqis naxva
gancxadebebi 35281 - 35320 sul 48060

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq