Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
saswrafod mWirdeba xelosani- rusTavSi
1€ 2.60lari

saswrafod mWirdeba xelosani- rusTavSi

noemberi 09, 2018
GEO1262596
bina aris daketili da sruli saremonto, mTliani saxli 61 kv, gasakeTebelia pirvel rigSi vana-tvaleti (gayvaniloba Secvlilia) . misaReb oTaxSi iatakia gasasworebeli, kedlebi gasaSpakli.
gTxovT gamomexmauroT Tu gaqvT Tavisufali dro da SeZlebT axal wlamde binis garemontebas.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 41 - 80 sul 617

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq