Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
saswrafod mWirdeba xelosani- rusTavSi
1€ 3.12lari

saswrafod mWirdeba xelosani- rusTavSi

noemberi 09, 2018
GEO1262596
bina aris daketili da sruli saremonto, mTliani saxli 61 kv, gasakeTebelia pirvel rigSi vana-tvaleti (gayvaniloba Secvlilia) . misaReb oTaxSi iatakia gasasworebeli, kedlebi gasaSpakli.
gTxovT gamomexmauroT Tu gaqvT Tavisufali dro da SeZlebT axal wlamde binis garemontebas.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 481 - 520 sul 689

reklama

X
ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq