Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aRmzrdeli\ZiZa

aRmzrdeli\ZiZa

marti 08, 2020
GEO1330276
Tu gyavT patara da gsurT, sando xelSi gyavdeT, roca dakavebuli xarT, maSin es gancxadeba TqvenTvisaa.
var gamocdili ZiZa-aRmzrdeli.
maqvs,rogorc bavSvebTan individualurad, aseve sabavSvo baRSi muSaobis mravalwliani gamcdilebac.
mimuSavia araerT ojaxSi, SesaZlebelia maTTan gasaubrebac, survils SemTxvevaSi.
dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT: 598383251
gancxadebebi 91 - 120 sul 120

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq