Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
amerikis SeerTebuli Statebis savizo momsaxureba
150lari

amerikis SeerTebuli Statebis savizo momsaxureba

oqtomberi 03, 2019
GEO1326444
turistuli saagento „ gio-turi“ gTavazobT amerikis SeerTebuli Statebis savizo momsaxurebas; sakoncerto turebs ,sportul turebs, samkurnalo turebs, saswavlo turebs (treningebi, konferenciebi da sxva).
momsaxurebaSi Sedis:
• ufaso konsultacia savizo sakiTxebis specialistisgan;
• sakonsulos saaplikacio formis momzadeba da gasaubrebis dRis registracia;
• korespondencia sakonsulosTan;
• samotivacio werilis Sedgena;
• turistuli paketis momzadeba (sastumros da aviabileTis javSnebi);
• biometruli foto.
• mowvevebi: sakoncerto turebi ,sportul turebi, samkurnalo turebi, saswavlo turebi (treningebi, konferenciebi da sxva).
saagento aseve gTavazobT dokumentebis Targmnis da notariuli damowmebis serviss.

konsultacia ufasoa, SegiZliaT mogvmarToT giotourgio@gmail.com, tel: 995 32 2 35 50 84 , mob: 557-908-948
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 31 - 60 sul 472

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq