Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
azomviTi naxazebi
  • azomviTi naxazebi
  • azomviTi naxazebi
  • azomviTi naxazebi
  • azomviTi naxazebi

azomviTi naxazebi

maisi 22, 2023
GEO1468681
uZravi qonebis kompania "mesakuTre".
binis azomva 40 laridan; miwis nakveTis sakadastro naxazi (el versia) - 50 laridan; binaze moSenebuli nawilis azomva - 60 laridan; dakvalva wertili - 10 laridan; aRiarebis komisiisTvis sabuTebis momzadeba- 80 laridan; miwis nakveTis gamijvna - 80 laridan; miwis nakveTis gaerTianeba -50 laridan; topografia - 100 laridan; proeqtireba - kv.m - 15 laridan; uZravi qonebis istoriis kvleva; avtofarexebis da sardafebis registracia, -memkvidreoba, privatizeba- SeTanxmebiT; konsultacia ufasoa azomvebi xorcieldeba stacionaluri GPS aparatiT STONEX S850. binis azomva uaxlesi lazeruli aparatiT.
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 481 - 510 sul 516

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq