Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
espanuri enis pedagogi

espanuri enis pedagogi

oqtomberi 30, 2019
GEO1179973
Sevaswavli espanur enas asakis SeuzRudavad, efeqturi da interaqtiuli meTodiT. var Tbilisis Tavisufali universitetis kursdamTavrebuli. gavlili maqvs espanuri enis kursebi kadisis universitetSi, espaneTSi da maqvs Sesabamisi gamocdileba. msurvelebi damikavSirdiT nomerze: 598 89 05 59.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1651 - 1680 sul 2091

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq