Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
momzadeba samoqalaqo ganaTlebaSi
100lari

momzadeba samoqalaqo ganaTlebaSi

aprili 22, 2020
GEO1353850
movamzadeb samoqalaqo ganaTlebaSi, erTiani erovnuli gamocdebisa da maswavleblis sasertfikacio gamocdebis Cabarebis msurvelebs. mecadineoba mimdinareobs individualurad, SesaZlebelia eleqtronuli platformebis gamoyenebac . tel:598707005
kontaqti :
gancxadebebi 241 - 270 sul 2243

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq