Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tanacxovreba qiris gayofis mizniT
150lari

Tanacxovreba qiris gayofis mizniT

ivnisi 03, 2019
GEO1301671
veZeb adamians visac naqiravebi aqvs bina an axla apirebs iqiraos. minda rom eRtad viqiraot, gavinawiloT gadasaxadi. sasurvelia metrisTan sadme axlos nesbismierTTan da cxovrebis pirobebi eleemnatruli mainc. anu gazi, abano da aveji minimaluri Tundac. Tavad Tanamecxoovres rac Seexeba normaluri tipi iyos , sufTa da araparaziti :) me Tavad var megobruli, Camoyalibebli. daaxloebiT 100-150 laris farglebS rom mogviwios gadaxda da 2 minium maqsimum 3/4 rom vcxvrobdeT. egec farTs da situacias gaaCnia. Tu vinme eZebT binas an gaqvT ukve da damatebis survili gaqvT vinmesi SemexmianeT. 598605053. nugo.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 45m²
  • oTaxebis raodenoba : 2
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 41 - 69 sul 69

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq