Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> vake
veᲫeb "rummeiᲗs"
300lari

veᲫeb "rummeiᲗs"

Tebervali 29, 2020
GEO1350678
veᲫeb Თanamcxovreb gogonas.unda iyos mowesrigebuli,arakonfliqturi.300 laris gadaxda mouwevs.bina mdebareobs vakeᲨi.damikavᲨirdiᲗ 555231104
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : bina
  • farTobi : 80m²
  • oTaxebis raodenoba : 3
  • saZinebeli oTaxebis raodenoba : 2
  • saabazano oTaxebis raodenoba : 1
gancxadebebi 61 - 78 sul 78

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq