Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> krwanisi
iyideba kerdzo saxli
20 000$ 63 207.82lari

iyideba kerdzo saxli

ivlisi 26, 2019
GEO1312403
iyideba 2-sarTuliani uremonto saxli 2435kv/m miwis nakveTiT Tbilissa da rusTavs Soris Sss agarakebze +995 555 10 64 24 +995 599 18 79 93 genadi
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • uZravi qonebis tipi : saxli
  • farTobi : 2435m²
  • miwa : 2434m²
  • oTaxebis raodenoba : 6
  • keTilmowyoba : aivani, sardafi, baRi, xexilis baRi, SemoRobili adgili, kerZo saxli, calke gamoyofili adgili
  • pirobebi : televizori
  • samezoblo : skola, sazogadoebrivi transporti, policia, maRaziebi
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 129

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq