Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi
  • biznesi

biznesi

ivlisi 10, 2019
GEO1309340
yvelaze saikeTeso turistuli adgilas TbilisSi, qalaqis centrSi yvelaze savse turistebiT .

axali da axali remontiT britanuli / amerikeli restavrati saukeTeso adgilas axali aRmaSeneblis gamzirxe

koncefcia: Tevzi da Cipsi/ zRvis profuqtebi/ grilzr Semwvari / burgerebi .

mitanos servisi: TbilisSi sami ZiriTadi komponentiT (glovo, volti da meniu.ge)

restorani farTi: 55 kv
sardafi farTi: 70 kv

orive farTis daqiraveba TveSi: 1500 aSS dolari (6 wliani kontraqti)
$ 93000 biznesSi Cadebuli iyo.

fasi: 50 000 USD tel 599 927600
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 52

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq