Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
viqiraveb binas

viqiraveb binas

agvisto 05, 2019
GEO1314172
viqiraveb binas 2 an 1 gogonasTan erTad qiris gayofis mizniT, var axali studenti, gadasaxadi 200dan250 laramde. telefoni:555936799 facebook gverdi: Izii Akhobadze damikavSirdiT detalebze davilaparakoT.
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 31 - 52 sul 52

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq